Wij zijn christenen in de traditie van de Reformatie. Onze visie op het geloof kan worden samengevat in vijf punten:

  • Sola Scriptura: alleen de Bijbel heeft gezag. De Bijbel is het Woord van God en heeft het hoogste gezag in de kerk en in het leven van christenen. Iedere christen moet toegang hebben tot de Bijbel in zijn of haar eigen taal en moet deze leren kennen. Gods Woord is de enige basis voor de punten die nu volgen en waarin het geloof wordt uitgelegd.
  • Sola gratia: alleen uit genade. Mensen kunnen zich niet redden op eigen kracht. Alleen bij God is eeuwig leven en dat kunnen we niet zelf verdienen. We zitten allemaal vast in zonde. Maar in Jezus Christus draait God de rollen om: Hij komt bij ons om ons te redden. Alleen de genade van God is de basis van onze redding.
  • Sola fide: alleen door geloof. We kunnen Gods genade alleen in geloof aannemen. Geloven is je vertrouwen stellen in God en met God leven. Het is overgave aan je Schepper.
  • Solus Christus: alleen Jezus Christus. God komt tot ons in de mens Jezus Christus. Hij is Gods weg naar ons en onze weg naar God. Een andere weg is er niet. Daarom bidden wij niet tot heiligen en tot Maria: zij staan niet tussen ons en God in.
  • Soli Deo gloria: alleen God de eer. Wij hebben niks in onszelf om ons op te beroemen. Het is Gods genade dat we gered zijn, dat hebben we alleen maar ontvangen. Daarom: alle eer aan God!

Net als andere christelijke kerken erkennen wij het gezag van de belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk. Daarnaast zijn er ook protestantse belijdenisgeschriften zoals de Confessio Belgica en de Heidelbergse Cathechismus. Belijdenisgeschriften bieden een samenvatting of uitleg van het geloof. De meest gebruikte in onze kerk is de Apostolische Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.