Wij zijn christenen

Christenen geloven in één God die de wereld gemaakt heeft én liefheeft. Dat weten we door Jezus Christus, Gods Zoon, die gestorven is om ons te redden van de zonde en de dood. Een ultieme daad van liefde die we in geloof mogen ontvangen en die ons leven verandert. Want Christus is niet alleen gestorven, Hij is ook opgestaan uit de dood. Een korte samenvatting van het christelijke geloof vinden we in de Apostolische Geloofsbelijdenis. De tekst hiervan vindt u hier.

Wij zijn protestanten

Wij staan in de traditie van de Reformatie, een beweging die zo’n 500 jaar geleden opkwam. De intentie was om de kerk te hervormen maar dat is maar ten dele gelukt: niet iedereen wilde mee. Wat was het idee achter deze kerkhervorming? Heel in het kort: back to basics, terug naar de Bijbel.

Op 31 oktober 1517 bevestigde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in het Duitse Wittenberg. Dit wordt beschouwd als het begin van de Reformatie. Eerst protesteerde hij tegen misbruiken in de kerk maar al snel raakte zijn kritiek de fundamenten van de toenmalige Rooms-katholieke kerk. Het werd Luthers levensopdracht om kerk en geloof opnieuw vanuit de Bijbel, het Woord van God, op te bouwen. In zijn spoor zouden ook anderen hun leven hieraan wijden, onder andere Johannes Calvijn. Als u meer wilt weten over wat protestanten geloven, klik dan hier.

Verspreiding

Waar vinden we protestanten? Sinds 1517 heeft het protestantisme zich over de hele wereld verspreid. Ongeveer een derde van alle christenen wereldwijd is protestants. In Europa vinden we protestanten vooral in Duitsland, Scandinavië, Hongarije, Zwitserland, Nederland en in het Verenigd Koninkrijk.

Buiten Europa vinden we traditioneel veel protestanten in Noord-Amerika. In de laatste halve eeuw is het protestantisme vooral sterk gegroeid in Zuidelijk Afrika en in verschillende delen van Azië (vooral in China en Korea).

België

Protestanten en Evangelische christenen vormen samen ruim 1% van de Belgische bevolking. Onze gemeente maakt deel uit van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Deze bestaat uit een honderdtal kerkelijke gemeenten, verspreid over het hele land. Zij is de erfgename van de erkenning die de Belgische Staat in 1839 aan haar Synode verleende. Verder is zij het resultaat van de eenmaking in 1978 van de voornaamste protestantse stromingen in ons land.

Artikel 1 van de Constitutie van de VPKB zegt:

De Verenigde Protestantse Kerk in België heeft als roeping God te verheerlijken en haar hoofd Jezus Christus te belijden als Heer en Redder van de wereld. ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3: 16).