Wat is een eredienst?

De eredienst of kerkdienst is voor protestanten wat de mis is voor Rooms-katholieken. Iedere week is er om 10 uur een eredienst op zondag in onze kerk.

Ben ik welkom in de eredienst?

Iedereen is van harte welkom, protestant of niet. U kunt de erediensten geheel vrijblijvend bijwonen. Lid worden en zodoende verplichtingen aangaan kan alleen uit eigen beweging, door belijdenis van het geloof te doen. De toegang tot de eredienst is altijd gratis. Er is wel een vrijwillige collecte om te voorzien in de financiële lasten en regelmatig ook voor een goed doel. Na de dienst bent u uitgenodigd voor een tas koffie en kunt u de dominee en andere protestanten ontmoeten.

Zijn kinderen welkom in de eredienst?

Iedereen is welkom ongeacht de leeftijd. Kinderen kunnen tijdens de dienst naar een eigen ruimte om een eigen programma te volgen. Dit bevat een verhaal uit de Bijbel en een creatieve verwerking.

Wat gebeurt er tijdens een protestantse eredienst?

Een protestantse eredienst draait om de Bijbel, het Woord van God. Hieruit wordt gelezen en in de preek wordt de gelezen tekst uitgelegd en toegepast op ons leven. De eredienst kent een logische opbouw en er zijn weinig rituelen. Alles is goed te volgen, de inhoud staat centraal. Er wordt ook gezongen en gebeden. We komen samen tot eer van God, om samen het Evangelie te vieren. De eredienst begint om 10 uur op zondagvoormiddag en duurt ongeveer een uur.

Zijn protestanten christenen of een sekte?

Het protestantisme in België is klein maar wereldwijs is ruim 1/3 van de christenen protestant. Het protestantisme is zeker geen sekte maar een gerespecteerde vorm van christendom. Het is één van de grote christelijke stromingen naast Rooms-katholicisme, Orthodoxie en Anglicanisme.

Zijn er nog meer protestanten in België?

Protestanten maken ruim 1% van de Belgische bevolking uit. Er zijn verschillende protestantse kerken. Wij maken deel uit van de Verenigde Protestantse Kerk in België, een erkende godsdienst, met ongeveer honderd plaatselijke kerken.

Kennen protestanten ook sacramenten?

De Reformatie wilde terug naar de Bijbel. Daarom is het aantal sacramenten teruggebracht naar de twee die Jezus Christus zelf heeft ingesteld: de doop en het Heilig Avondmaal (eucharistie). Dat zaken niet als sacrament worden getypeerd, betekent niet altijd dat we ze onbelangrijk vinden. Bijvoorbeeld het huwelijk is voor protestanten juist zeer belangrijk.

Is de doop die ik in de Rooms-katholieke kerk ontvangen heb ook geldig bij protestanten?

Dat is zeker het geval. Er is sprake van een volledige wederzijdse erkenning van de doop. Opnieuw gedoopt moeten worden is dus niet aan de orde.

Hoe vieren wij het Heilig Avondmaal (eucharistie)?

Wij nodigen iedereen uit die oprecht gelooft in de Heer Jezus Christus als zijn of haar Verlosser. Daarna vormen we voor in de kerk een kring rondom te tafel. We bidden om Jezus te danken voor wat Hij voor ons gedaan heeft en delen brood en wijn. Het is een hele bewuste viering waarin we bepaald worden bij het geloof en gesterkt worden in de verbondenheid met elkaar als christenen. Het Heilig Avondmaal wordt hier ongeveer eens in de twee maanden gevierd.

Vanwaar de naam protestanten?

De term “protestant” verwijst naar een gebeurtenis in Duitsland, in 1529. Op de rijksdag te Speyer (Spiers) trachtte keizer Karel V de nieuwe reformatorische beweging rond Maarten Luther de kop in te drukken.

Tijdens de rijksdag hebben echter een aantal Duitse vorsten geprotesteerd tegen de wijze waarop de keizer de nieuwe beweging met geweld trachtte te smoren, vanuit de gedachte:

In Sachen Gottes Ehre, und der Seelen Seligkeit belangend muss ein jeglicher für sich selbst vor Gott stehen und Rechenschaft geben.

Ofwel: de mens is voor zijn zielenheil uiteindelijk verantwoording schuldig aan God. Sindsdien worden christenen die zich herkennen in de beginselen van de Reformatie protestanten genoemd.  De term protestant betekent echter in oorspronkelijke zin meer dan protesteren. Het is vooral getuigen, publiekelijk verklaren. Een protestantse kerk wil daarom vooral ook een kerk zijn die getuigt van het Woord van God.

Waar komt de naam Geuzen vandaan?

De naam Geuzen gaat terug op een gebeurtenis die plaatsvond op 5 april 1566. Landvoogdes Margaretha van Parma kreeg van voornamelijk de lagere adel een smeekschrift aangeboden met het verzoek om de strenge plakkaten omtrent godsdienst te schorsen en de inquisitie te herroepen.

Deze wekten onder de bevolking namelijk grote ontevredenheid, en dit zou op den duur weleens kunnen leiden tot oproer of zelfs opstand… Toen de lage adel, met maar liefst 500 in getal, de zaal van de landvoogdes betrad fluisterde de raadsheer van Margaretha haar in het oor: N´ayez pas peur Madame, ce ne sont que des gueux (geen angst, vrouwe, het zijn maar bedelaars). Dit werd de geuzennaam voor de protestanten.

Geuzen kan ook verwijzen naar de protestantse strijdkrachten die zich kort na 1566 aansloten bij de Opstand van Willem van Oranje tegen koning Filips II. Sommige van hen hoorden ook bij de groep die het smeekschrift had aangeboden. Deze watergeuzen en bosgeuzen speelden een belangrijke rol in de strijd.

Enige tijd werd ook Oudenaarde door hen ingenomen onder leiding van Jacob Blommaert. Al een maand later heroverden de Spanjaarden de stad en Jacob Blommaert werd kort daarop gedood. Veel leden van onze kerk zijn ook tegenwoordig nog van de familie Blommaert. Zijn zij afstammelingen van deze Bosgeus? We moeten eerlijk bekennen dat we dat helaas niet zeker weten.

Wat hebben protestanten tegen Maria?

Protestanten hebben nooit iets tegen Maria gehad. Integendeel! Ze is immers de moeder van onze Verlosser en een voorbeeld voor de gelovigen. Wel hebben protestanten altijd de verering van Maria en andere heiligen afgewezen. Dat heeft ermee te maken dat we alleen de Drie-ene God aanbidden en vereren, geen mensen. Op grond van de Tien Geboden wijzen we ook de verering van beelden af.

Is het mogelijk om de kerk te bezichtigen?

Dat kan inderdaad. U kunt daarvoor contact opnemen met de dominee. Het is ook mogelijk om een rondleiding te krijgen en het museum te bezoeken. De kosten hiervoor bedragen 4 euro per persoon.

Hoe is de protestantse kerk georganiseerd?

De plaatselijke kerk staat onder leiding van de kerkenraad. De dominee is hiervan de voorzitter, de andere leden worden op democratische wijze gekozen door de leden. Dit gebeurt tijdens een gemeentevergadering, een bijeenkomst waarop de kerkenraad ook rekenschap aflegt van haar besluiten.
Naast de kerkenraad is er de bestuursraad. Deze is verantwoordelijk voor materiële zaken en is ook de officiële vertegenwoordiging naar de overheid. Net als bij de kerkenraad worden ook de leden van de bestuursraad gekozen op de gemeentevergadering en legt de bestuursraad hier verantwoording af.
Iedere plaatselijke kerk van de VPKB maakt deel uit van een district. Horebeke behoort tot het district Oost- en West-Vlaanderen. Het district is de schakel tussen de plaatselijke en de landelijke kerk. De districtsvergaderingen bestaan uit afgevaardigden van de plaatselijke kerken. Vanuit de districtsvergaderingen worden er mensen afgevaardigd naar de synode, de landelijke kerk. Op districtsniveau worden besluiten genomen die het hele district aangaan en op de synode worden besluiten genomen die de hele VPKB aangaan.

Ik heb een vraag die hier niet bij staat. Wat nu?

U kunt gerust contact opnemen met onze dominee, Simon van der Linden. Dat kan telefonisch: 055-613352 of per mail: ds.s.f.vanderlinden@gmail.com.