Activiteitenkalender Refo2017


Dinsdag 21 maart

'De Geuzen! De Geuzen!'
Concert met Geuzenliederen, door het Paul Rans Ensemble

Horebeke, Nieuwe Kerk

Donderdag 31 maart

'Geuzenhoek Horebeke'
Voorstelling van een infobrochure in de reeks 'Erfgoedsprokkels' van de provincie Oost-Vlaanderen

Horebeke, Oude Kerk

Zaterdag 3 juni

Open kerkendagen

Nieuwe Kerk
Oude Kerk
A. Hans Museum

Zondag 4 juni

Open kerkendagen

Nieuwe Kerk
Oude Kerk
A. Hans Museum

Maandag 12 juni

Uitgave herdenkingspostzegel

Oude Kerk

Dinsdag 15 augustus

Geuzenfeest: promostand

Horebeke: Pastorietuin

Zaterdag 9 september

Hagepreek, Bosgeuzenwandeling, Breugelmaaltijd
https://www.facebook.com/events/209685449441390/

Horebeke

Vrijdag 13 oktober

Prof. Dr. Hans Nelis
Lezing ‘Lutheranisme in Vlaanderen en Nederland, vroeger en nu’
https://www.facebook.com/events/635511546630265/

Horebeke

Zaterdag 18 november

Marcel Ketels ‘die Wittenbergisch Nachtigall’ (concert)
https://www.facebook.com/events/386359221717701/

Nieuwe Kerk

20 november tot
4 december

Bijbelexpo (BEZ)
https://www.facebook.com/events/295815370813764/

Horebeke: Oude Kerk

Artoria
De historische figuur Maarten Luther


Op 10 november 1483 wordt in het gezin van de tamelijk arme, maar hardwerkende mijnwerker Hans Luther en Margarethe Lindemann te Eisleben een (tweede) zoon geboren; hij wordt de dag daarna gedoopt in de Petrus- en Pauluskerk, waarbij hij de naam Martin krijgt, naar de heilige van die dag: Martinus van Tours. Dat Maarten Luther later een grote kerkhervormer wordt, kon niemand voorzien; hij studeert vanaf 1501, op wens van zijn vader, rechten in Erfurt, waar hij in 1505 de graad van ‘magister artium’ (d.w.z. meester in de vrije kunsten, een soort master-titel) behaalt. Maar in de zomer van dat jaar belooft hij, bij het dorpje Stotternheim, tijdens een doodservaring in een hevig onweer, de heilige Anna, dat hij monnik zal worden. Daarop trekt hij in Erfurt het klooster in van de Augustijner Eremieten. Na twee jaar wordt hij tot priester gewijd. Luther werkt enige tijd aan de in 1502 gestichte universiteit van Wittenberg als docent theologie en promoveert daar in 1512 – bij Andreas Bodenstein von Karlstadt. In dat jaar wordt Luther professor in Wittenberg, waar hij ook regelmatig preekt. Intussen doet hij een ontgoochelende ervaring op met zijn reis naar Rome in 1511: grote teleurstelling over de onzedelijkheid in de ‘heilige stad’ van de paus. Luther houdt als docent in Wittenberg ‘Voorlezingen’ over de Psalmen, de Brief aan de Romeinen, die aan de Galaten en die aan de Hebreeën. Zijn existentiële probleem is zijn visie op God: hoe komt het ooit weer goed tussen God en mens? Zijn exegetische studies brengen hem verder: vanuit de Psalmen (31, 32, 51, 71 e.a.) wordt hem een nieuw inzicht gegeven in Gods gerechtigheid, waarna de bevestiging hiervan volgt bij zijn studie van Romeinen 1 vers 17: De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De mens wordt door God gerechtvaardigd alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Hier gaat de poort naar het paradijs open – door genade alleen! Nauw hiermee hangt Luthers ‘theologie van het kruis’ samen. De gevolgen van deze ontdekking blijven niet uit. Als in 1517 de aflaathandel zich ook in Luthers omgeving voordoet, stelt Luther een reeks van 95 stellingen op die hij publiek maakt door ze op 31 oktober 1517 te bevestigen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Dit wordt als het startsignaal gezien van de reformatie van de kerk in de 16e eeuw.
Paul Rans Ensemble


dinsdag 21 maart 2017, 20u, in de Geuzenhoek:
Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeenschap, Horebeke
Paul Rans Ensemble: De Geuzen! De Geuzen!

Paul Rans: zang
Philippe Malfeyt: luit, theorbe, hakkebord
Paul Van Loey: fluiten
Piet Stryckers: gamba, draailier
In samenwerking met het Davidsfonds Zottegem
18 november – Marcel Ketels - Maarten Luther, "Die Wittenbergisch Nachtigall"


Wanneer de Nürnberger Meistersinger Hans Sachs deze titel toedichtte waren daar zeker redenen voor.
Via de vele intavoleringen (muzieknotatie gebruikt door luitspelers) die Luther als amateur-luitist vast heeft doorgenomen, leerde hij de kruim van de polyfonisten kennen, of beter nog: herkennen. Als currende-lid en in de koorbanken van o.a. de Magdeburger Dom en de Stiftskirche van Eisenach had hij hun muziek al gezongen, en met enkelen van hen onderhield hij regelmatig schriftelijk contact.
In huiselijke kring werd naar traditie gemusiceerd, waarbij Maarten ook zelf fluit speelde. Binnen zijn opleiding had hij onder meer aan de Universiteit van Erfurt de muziektheorie van "de ouden" bestudeerd.
Zijn daar verder nog die passage uit een van de tafelredes waarbij hij (onze Vlaamse) Josquin (Desprez/ Joske Vandevelde) tot quasi goddelijke status verheft en de talloze zinsnedes waarin voor hem de muziek op dezelfde hoogte staat als de theologie, wat vanuit zijn ambtelijk standpunt wel kan tellen.
Al deze evidenties hebben wij aan de al even evidente muziek verbonden. Het gekozen decorum echter is niet dat van een kerk, maar wel een zondag namiddagse huiskamer, met de (soms devoot) musicerende familie rond de tafel: een klank-prentje waarop je Luther hoort meespelen.

Werken van Josquin, Pierre de la Rue, Agricola, Walter, Senfl en Luther.

Uitvoerders: Adelheid Glatt en Xavier Verhelst, viole da gamba
Bart Roose, luit
Ludwig Van Gijsegem, tenor
Jan Devlieger, klavecimbel en orgel
Marcel Ketels, fluiten.

Marcel Ketels studeerde oude muziek, theorie en instrumentaal ensemble aan de Conservatoria van Gent en Brussel bij o.a. Barthold Kuijken, Oswald van Olmen en Johan Huys. Als solist en als bezieler van verschillende ensembles Marcel Ketels vormt een duo met Guy Penson en met Bart Roose en concerteert op binnen-en buitenlandse podia. Hij is als docent kamermuziek verbonden aan het Gentse Koninklijk Conservatorium. Daarnaast is hij directeur van de Kunsthumaniora Muziek en Dans van het Gemeenschapsonderwijs te Gent.
Erfgoed


Vrijdag 31 maart 2017 – erfgoedsprokkels – Horebeke

‘De Geuzenhoek in Horebeke’, voorstelling van een informatiebrochure in de reeks ‘Erfgoedsprokkels’ van de dienst Erfgoed en Monumentenzorg van de provincie Oost-Vlaanderen. Een handige gids die de bezoeker van de Geuzenhoek langs de belangwekkendste gebouwen en plekjes voert.

Zaterdag 3 en zondag 4 juni 2017 – open kerkendagen ‘Zet de stenen in beweging’ – Horebeke

Open kerkendagen met als thema ‘Zet de stenen in beweging’: de oude en de nieuwe kerk en het kerkhof illustreren wat een protestantse gemeente kenmerkt. Bij deze gelegenheid wordt wellicht de tentoonstelling van het Vlaams Bijbelgenootschap aangeboden.

Maandag 12 juni eerste uitgave en afstempeling herdenkingspostzegel “ Luther “

door Vice- eerste minister Alexander De Croo , voogdijminster Bpost

Locatie Oude kerk , Korsele 39 Horebeke Zaterdag 9 september 2017 – Bosgeuzenwandeling – Horebeke

Bosgeuzenwandeling – hagepreek – breugelmaaltijd. Het glooiende en groene landschap rond de Geuzenhoek is de ideale plek voor een bosgeuzenwandeling. Onderweg spreken reformatorische predikers het volk toe in een authentieke hagenpreek. Een breugeliaanse maaltijd en volksspelen vervolledigen het programma.

Oktober 2017 – tentoonstelling van het Vlaams Bijbelgenootschap in de Oude Kerk
Lezing


13 Oktober 2017 – prof. Dr. Hans Nelis - Lezing ‘Lutheranisme in Vlaanderen en Nederland, vroeger en nu’ – Horebeke

Deze lezing wil verklaren waarom het Lutheranisme na de 16de eeuw quasi volledig uit de Zuidelijke Nederlanden verdween, maar in de Noordelijke Nederlanden bleef voortbestaan. Zo zal ook duidelijk worden waarom onze Vlaamse VPKB gemeenten niet uit de Lutherse, maar uit de Calvinistische traditie voortkomen. De huidige situatie van de Lutherse kerk in Vlaanderen en Nederland zal toegelicht worden. Ten slotte zal er kort stilgestaan worden bij een paar essentiële verschillen tussen de Lutherse en de Calvinistische tradities.